Genbu-Kai Karate

SHITO-RYU KARATE-DO GENBU-KAI OF MICHIGAN

Specializing in the art of Shito-Ryu Karate-Do, Self Defense, Okinawa Kobudo and Batto-Do


Children Form