Genbu-Kai Karate

SHITO-RYU KARATE-DO GENBU-KAI OF MICHIGAN

Specializing in the art of Shito-Ryu Karate-Do, Self Defense, Okinawa Kobudo and Batto-Do


Dojo Kun

HITOTSU: REI SETSU O OMON ZURU KOTO

Be courteous in your manners.

HITOTSU: TADASHI KOKORO O MOTTE SEIKEN TO SURU KOTO

Have a strong sense of justice.

HITOTSU: KAGEKI NARU GEN DO KOOI O TSUTSUSHIMU KOTO

Be responsible for your words and actions.

HITOTSU: AI SHINJI TE WASURU KOTO

Respect one another.

HITOTSU: KYU DO NO SEISHIN O OKO TARA ZARU KOTO

Karate-Do develops courage and ambition to reach your life goals.